Shoppingbag

Je shoppingbag is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je shoppingbag.

Onze algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Diamondsbyme: Diamondsbyme B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rijsdijk 146, 3161EW te Rhoon, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24376433.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die door de Koper middels het Platform wordt gesloten met een Verkoper, en welke overeenkomst voorziet in de levering door die Verkoper van een of meerdere producten.
 5. Platform: www.diamondsbyme.nl.
 6. Aanbod: elk aan de Koper middels het Platform gericht aanbod van Verkopers betreffende Producten.
 7. Verkoper: iedere onderneming die als aanbieder en verkoper van Producten van het Platform gebruik maakt, waaronder Diamondsbyme zelf mede begrepen kan zijn.
 8. Externe Verkoper: een Verkoper, niet zijnde Diamondsbyme.
 9. Producten: de in het kader van een Overeenkomst, door de betreffende Verkoper aan de Koper te verkopen en te leveren zaken.
 10. Recht van Ontbinding: het recht van de Consument om de Overeenkomst tot 60 dagen na ontvangst van de Producten te ontbinden. 1. Service: de prestaties waartoe Diamondsbyme zich jegens Kopers en Externe Verkopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het behandelen van klachten van de Koper, het doorgeven van bestellingen aan Verkopers en de afwikkeling van betalingen ter zake.
 2. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Kopers en de Service gericht aan Kopers.
  Behoudens voor zover uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden anders voortvloeit, gelden deze algemene voorwaarden niet voor de rechtsverhouding tussen Diamondsbyme en Externe Verkopers. Bij het Aanbod van en bij Overeenkomsten aangegaan met Externe Verkopers is Diamondsbyme niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) Producten is de betreffende Externe Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. De Koper en Verkoper kunnen jegens elkaar een beroep doen op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Koper en Diamondsbyme verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Het sluiten van Koopovereenkomsten middels het Platform is uitsluitend toegestaan voor personen die daartoe volgens het recht waaraan zij zijn onderworpen, gerechtigd zijn. Door gebruik te maken van het Platform verklaart de Koper bevoegd te zijn Koopovereenkomsten aan te gaan.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Verkopers maken van het Platform gebruik om hun Aanbod aan Kopers te openbaren. Ten aanzien van Kopers en Externe Verkopers vervult Diamondsbyme hierbij slechts een faciliterende rol. Hoewel Diamondsbyme het Aanbod van Externe Verkopers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is controleert voordat deze wordt geopenbaard, wordt de informatie uit het Aanbod door de betreffende Verkoper bepaald, voor de inhoud waarvan Diamondsbyme niet verantwoordelijk is. Diamondsbyme is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij in het kader van de Service uitgaat van door Externe Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.
 2. De Externe Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Externe Verkoper aan Diamondsbyme verstrekte gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op het Platform weergegeven.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper gekozen Aanbod op de daartoe op het Platform aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. Vervolgens zal Diamondsbyme de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper bevestigen.
 4. De Koper dient alle bij het aangaan van de Overeenkomst gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Koper onverhoopt onjuiste of onvolledige gegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Diamondsbyme. Diamondsbyme is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Koper geleden schade ontstaan doordat de Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 5. Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend; behoudens voor zover voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende artikel, maakt de Koper geen aanspraak op restitutie van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN EN AANVULLENDE RETOURVOORWAARDEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Overeenkomst gedurende 60 dagen na ontvangst van de Producten, of indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Volgens de wet kan het Recht van Ontbinding door Diamondsbyme worden uitgesloten in geval van:
  a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  c) een Overeenkomst ten aanzien waarvan het Recht van Ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
  In gevallen waarin het Recht van Ontbinding volgens de wet door Diamondsbyme niet kan worden uitgesloten, kan ten nadele van de Consument niet van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel worden afgeweken. In gevallen waarin het Recht van Ontbinding volgens de wet wel door Diamondsbyme kan worden uitgesloten, kan Diamondsbyme toch een retourrecht aan de Consument toekennen. In die gevallen kan Diamondsbyme wel ten nadele van de Consument afwijken van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. De retourvoorwaarden ten aanzien van bestellingen waarbij Diamondsbyme wel ten nadele van de Consument kan afwijken van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zijn op het Platform te raadplegen. Deze retourvoorwaarden zoals ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst op het Platform geopenbaard, zijn bindend.
  Voor het overige is Diamondsbyme steeds gerechtigd deze retourvoorwaarden te wijzigen. In gevallen waarin het Recht van Ontbinding volgens de wet wel door Diamondsbyme kan worden uitgesloten, geldt dat indien en voor zover het bepaalde in de retourvoorwaarden zoals op het Platform geopenbaard, afwijkt van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, het bepaalde in de retourvoorwaarden prevaleert.
 3. De Consument die gebruik maakt van het Recht van Ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe op de op het Platform aangewezen wijze of door gebruikmaking van het door Diamondsbyme aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen volgens de door Diamondsbyme verstrekte instructies. Zo spoedig mogelijk nadat Diamondsbyme in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Diamondsbyme de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
 4. Indien de Consument van het Recht van Ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de bedenktijd van 60 dagen, zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het Recht van Ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de betreffende Verkoper retourneren. Retournering van de Producten door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3.
 6. De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet doordat Diamondsbyme deze verrekent met de van de Consument ontvangen betaling.
 7. Indien de Consument gebruik maakt van het Recht van Ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 8. Diamondsbyme zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en middels dezelfde betaalmethode als waarmee door de Consument aan Diamondsbyme is betaald, aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
  Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het Recht van Ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Diamondsbyme niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN EN GARANTIE

 1. De Producten worden door de Verkoper bezorgd op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.
 3. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de Externe Verkoper, Diamondsbyme of de transporteur is toe te rekenen, is de Verkoper gerechtigd de Producten voor rekening van de Koper op te slaan. De in verband met de niet-inontvangstname zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen eveneens voor rekening van de Koper.
 4. Een eventueel door de Verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens de Verkoper kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 5. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel een andere niet aan de Verkoper toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege de Verkoper en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van de Verkoper zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 6. | FRAUDE OF VERMOEDEN DAARVAN

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij de totstandbrenging van de Overeenkomst op te geven, de Producten niet in ontvangst te nemen of door zijn betalingsverplichtingen niet na te komen, is Diamondsbyme gerechtigd toekomstige bestellingen van de Koper te weigeren.
 2. Indien Diamondsbyme gerede twijfel heeft dat de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen of zal nakomen, is Diamondsbyme gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. Indien in dat geval reeds door de Koper is betaald voor de Producten, zal Diamondsbyme de betaling restitueren.
 3. Het is de Koper niet toegestaan om beoordelingen/reviews op het Platform te plaatsen die onjuist of misleidend zijn. Voorts is het de Koper niet toegestaan beoordelingen/reviews te manipuleren.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt uitdrukkelijk de verkoopprijs, inclusief eventuele btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Koper gekozen betaalmethode. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Koper, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.
 3. In het kader van een consumentenkoop mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Diamondsbyme te melden.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DIAMONDSBYME EN VRIJWARING

 1. Voor alle middels deze algemene voorwaarden of anderszins overeengekomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Diamondsbyme, geldt dat deze geen toepassing vinden indien en voor zover dat onder de gegeven omstandigheden van het geval in strijd is met dwingende wetgeving.
 2. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Hoewel Diamondsbyme het Aanbod van Externe Verkopers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is controleert voordat deze op het Platform wordt geopenbaard, is Diamondsbyme niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Externe Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Diamondsbyme aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid.
 3. Diamondsbyme is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Koper voor toegang tot zijn eventuele account op het Platform.
 4. Diamondsbyme spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Diamondsbyme niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Diamondsbyme ter zake is uitgesloten.
 5. Diamondsbyme is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Diamondsbyme of derden. Alle aansprakelijkheid van Diamondsbyme als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 6. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Diamondsbyme nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 7. Diamondsbyme is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade, verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Service door Diamondsbyme.
 8. De aansprakelijkheid van Diamondsbyme in het kader van Overeenkomsten waarbij hijzelf als Verkoper optreedt, is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Diamondsbyme betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Diamondsbyme nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Diamondsbyme afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Diamondsbyme dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. In het kader van een consumentenkoop waarbij Diamondsbyme partij is, strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. De Koper vrijwaart Diamondsbyme van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Externe Verkopers mede begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Diamondsbyme kan worden toegerekend. Indien Diamondsbyme uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Diamondsbyme zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Diamondsbyme, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Diamondsbyme en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

 1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, dient de Koper klachten over de Service of uitvoering van Overeenkomsten Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Diamondsbyme te richten, bij voorkeur binnen 14 dagen nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 2. Een Consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Diamondsbyme is geklaagd.
 3. Bij Diamondsbyme ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht over de Service of over de uitvoering van Overeenkomsten waarbij Diamondsbyme als Verkoper optreedt, niet in onderling overleg tussen de Consument en Diamondsbyme kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 5. Omdat Diamondsbyme niet aansprakelijk is voor het Aanbod, de uitvoering van de Overeenkomst door Externe Verkopers en de omstandigheid dat de Producten van Externe Verkopers aan de Overeenkomst beantwoorden, is Diamondsbyme gerechtigd om de Koper gedurende de periode dat de klachtbehandeling door Diamondsbyme plaatsvindt, door te verwijzen naar de Externe Verkoper. Nadien kan Diamondsbyme bij het geschil niet langer worden betrokken en aanvaardt Diamondsbyme ter zake geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover dwingende wetgeving daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 10. | GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen Consumenten en Diamondsbyme over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Diamondsbyme als verkoper te leveren of geleverde Producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Diamondbyme worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst conform het bepaalde in artikel 9 aan Diamondsbyme heeft voorgelegd.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Consument de klacht bij Diamondsbyme indiende, Schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Diamondsbyme aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de Consument dit eerst aan Diamondsbyme.
 5. Wanneer Diamondsbyme een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Diamondsbyme Schriftelijk gedaan verzoek, Schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Diamondsbyme de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Diamondsbyme surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 11. | BRANCHEGARANTIE

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de Consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de Consument een Schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op Diamondsbyme overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op Diamondsbyme meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de Consument aangeboden zijn vordering, voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt, over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de Consument.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Producten en de ontwerpen daarvan, het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Diamondsbyme dan wel zijn licentiegevers, waaronder Externe Verkopers mede begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Diamondsbyme c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Diamondsbyme c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Koper toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Diamondsbyme c.q. de betreffende licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Diamondsbyme en de Koper een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Diamondsbyme aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Diamondsbyme en de Koper kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.Onze algemene voorwaarden dat is opgesteld met Thuiswinkel zijn voor de koper van toepassing. Voor de standaard Thuiswinkel voorwaarden, klik hier.